Informatie

De reservering

 1. Heeft u nog vragen na het bezoek aan onze website of wilt u een reservering maken dan kan dat via e-mail info@lekkerkoken.nu of u kunt bellen met 06 - 18 44 95 36.
 2. Door te reserveren gaat u akkoord met onze voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u per e-mail onze algemene voorwaarden toe.
 3. Aantallen kunnen kosteloos worden gewijzigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang met een bijstelling naar beneden van maximaal 10%. Daarna, tot 8 dagen voor aanvang of bij een vermindering van meer dan 10% wordt een no-show tarief  van minimaal 50% van de prijs per persoon in rekening gebracht. Veranderingen doorgegeven korter dan 7 dagen voor aanvang worden 100% doorberekend.
 4. Bij annulering van reserveringen berekenen wij de volgende percentages:
  • Na bevestiging 15%, 1 maand tot 14 dagen voor aanvang 30%, tot 8 dagen 50%, vanaf 7 dagen en minder 100% van het totaalbedrag.

De uitgebreide voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Kookstudio Lekker Koken.nu

Artikel 1 Definities

 1. Vof Kookstudio Lekker Koken.nu, optredend onder haar handelsnaam: Kookstudio Lekker Koken.nu
 2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kookstudio Lekker Koken.nu een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Kookstudio Lekker Koken.nu te leveren producten en/of Kookstudio Lekker Koken.nu te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Kookstudio Lekker Koken.nu georganiseerde activiteiten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met  Kookstudio Lekker Koken.nu, die betrekking hebben op de producten of diensten van Kookstudio Lekker Koken.nu.
 4. Activiteit: de door Kookstudio Lekker Koken.nu aangeboden diensten waarbij ook producten kunnen worden geleverd, die bestaan o.a. uit:
  1. Het geven van kookavonden etc.
  2. Het verzorgen van cateringen, openingen, recepties, etc.
  3. Het koken en verzorgen van maaltijden op locatie etc.
  4. Het verzorgen van workshops etc.
  5. Het (b)(v)erzorgen van activiteiten of producten die hierboven niet specifiek genoemd  zijn.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door Kookstudio Lekker Koken.nu te leveren producten of te verrichten diensten.
 2. Kookstudio Lekker Koken.nu kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

 1. Indien de klant Kookstudio Lekker Koken.nu verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door Kookstudio Lekker Koken.nu te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Een door Kookstudio Lekker Koken.nu gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij Kookstudio Lekker Koken.nu in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt Kookstudio Lekker Koken.nu dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere kennisgeving van Kookstudio Lekker Koken.nu nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.
 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan Kookstudio Lekker Koken.nu binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.
 4. Indien de klant van Kookstudio Lekker Koken.nu bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van Kookstudio Lekker Koken.nu uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.
 5. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
 6. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 De prijs

 1. De door Kookstudio Lekker Koken.nu opgegeven prijzen zijn exclusief onvoorziene uitgaven, inclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op:
  • Inkoopprijzen, kosten van arbeidsloon, sociale lasten & belastingen.
 2. Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Kookstudio Lekker Koken.nu gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 5 Betaling

 1. Bij reservering dient minimaal 50 % van o.a. in artikel 1, punt 4 genoemde diensten of producten contant te worden voldaan. (Aan)betalingen via pin, chip of creditcards worden niet geaccepteerd. Voor aanvang van o.a. in artikel 1, punt 4 genoemde diensten of producten, dient het restant bedrag contant te worden voldaan, of anders indien schriftelijk overeengekomen. Alle producten of diensten, gebruikt of genoten, die niet binnen de overeenkomst vallen dienen contant te worden voldaan, direct na afloop van in overeenkomst vermelde diensten of producten. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is Kookstudio Lekker Koken.nu gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.
 2. Indien betaling binnen de in artikel 1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 3. Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan.
 4. Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling zal Kookstudio Lekker Koken.nu voor de inning van de openstaande factuur de hulp van derden inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 190,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 6 Opzegging

 1. Indien de klant de overeenkomst ter zake van het geven van diensten en of producten beschreven in artikel 1 punt 4, dan wel tot het verzorgen van een catering al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan een opzegging ten aanzien van het aantal deelnemende personen aan een bepaalde activiteit) geldt het volgende: na bevestiging 15%, 1 maand tot 2 weken voor levering 30%, tot 1 week 50%, één week en minder 100% van het totaalbedrag.

Artikel 7 Het verrichten van diensten

 1. Kookstudio Lekker Koken.nu zal bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten naar eigen inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Kookstudio Lekker Koken.nu is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Kookstudio Lekker Koken.nu is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
 2. Kookstudio Lekker Koken.nu is niet aansprakelijk voor schade door de door Kookstudio Lekker Koken.nu geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Kookstudio Lekker Koken.nu die de schade hebben veroorzaakt.
 3. Kookstudio Lekker Koken.nu is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Kookstudio Lekker Koken.nu die de schade hebben veroorzaakt. Voor gevolgschade is Kookstudio Lekker Koken.nu niet aansprakelijk.
 4. Kookstudio Lekker Koken.nu is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directieleden of de leidinggevende ondergeschikten van Kookstudio Lekker Koken.nu. De klant vrijwaart Kookstudio Lekker Koken.nu voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Kookstudio Lekker Koken.nu verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die de directieleden en/of de leidinggevende ondergeschikten van Kookstudio LekkerKoken.nu.
 5. Kookstudio Lekker Koken.nu zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Kookstudio Lekker Koken.nu verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet beperkend is:
  • Niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Kookstudio Lekker Koken.nu en/of door Kookstudio Lekker Koken.nu ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan Kookstudio Lekker Koken.nu toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, dreiging door extremisten, aanslagen, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Kookstudio Lekker Koken.nu is in die gevallen niet schadeplichtig.